Informacje i warunki ochrony danych osobowych

W przypadku przetwarzania danych osobowych, które są niezbędne do realizacji umowy przez marketera internetowego lub do wdrożenia środków podjętych przed zawarciem umowy przez marketera internetowego

I. Ustanowienia podstawowe

 1.      Administrator danych osobowych, o którym mowa w art. 4 ust. 7 rozporządzenia (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych (zwane dalej: "GDPR") to Monika Kopřivová REGON 02087839 z siedzibą Czechy, Boleslavska 2211, 252 28 Cernosice (zwany dalej: „administratorem”).
 2.      Dane kontaktowe administratora są następujące

Adres: Monika Koprivova, Boleslavska 2211, 252 28 Cernosice, Czechy

Email: moidziadkowie@volny.cz

 1.      Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej; dająca się zidentyfikować osoba fizyczna to osoba fizyczna, którą można zidentyfikować bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności poprzez odniesienie do określonego identyfikatora, takiego jak nazwa, numer identyfikacyjny, dane dotyczące lokalizacji, identyfikator sieci lub jeden lub więcej szczególnych właściwości fizycznych, fizjologicznych, genetycznych, psychologicznych, gospodarczych, tożsamość społeczna tej osoby fizycznej.
 2.      Administrator nie wyznaczył powiernika ochrony danych osobowych.


II. Źródła i kategorie przetwarzanych danych osobowych

 1.      Administrator przetwarza dane osobowe, które mu przekazałeś, lub dane osobowe, które administrator uzyskał na podstawie Twojego zamówienia.
 2.      Administrator przetwarza Twoje dane identyfikacyjne i kontaktowe oraz dane niezbędne do realizacji umowy.


III. Powód ustawowy i cel przetwarzania danych osobowych

 1.      Powodem ustawowym przetwarzania danych osobowych jest
 2.      Celem przetwarzania danych osobowych jest
 3.      Po stronie administratora nie zachodzi automatyczne, indywidualne podejmowanie decyzji w rozumieniu art. 22 GDPR. Udzieliłeś wyraźnej zgody na takie przetwarzanie.
 • realizacja umowy między Tobą a administratorem na podstawie artykułu 6 ust. 1 lit. b) GDPR,
 • uzasadniony interes administratora danych w bezpośredniej sprzedaży (w szczególności w przypadku wysyłania wiadomości biznesowych i biuletynów) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) GDPR,
 • Twoja zgoda na przetwarzanie w celu świadczenia bezpośredniego marketingu (w szczególności do wysyłania wiadomości biznesowych i biuletynów) zgodnie z artykułem 6 ust. 1 lit. a) GDPR w związku z § 7 ust. 2 ustawy nr 480/2004 Dz.U. o niektórych usługach społeczeństwa informacyjnego w przypadku braku zamówienia towarów lub usług.
 • realizacja Twojego zamówienia i korzystanie z praw i obowiązków wynikających ze stosunku umownego między Tobą a administratorem; przy zamówieniu wymagane są dane osobowe, które są niezbędne dla pomyślnej realizacji zamówienia (nazwisko, adres, dane kontaktowe), podanie danych osobowych jest niezbędnym warunkiem zawarcia i realizacji umowy, bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy lub jej realizacja przez administratora,
 • wysyłanie informacji biznesowych i prowadzenie innych działań marketingowych.


IV. Czas retencji danych

 1.      Administrator przechowuje dane osobowe
 2.      Pod koniec okresu przechowywania administrator usunie dane osobowe.
 • przez okres niezbędny do korzystania z praw i obowiązków wynikających ze stosunku umownego między Tobą a administratorem oraz dochodzenia roszczeń wynikających z tych stosunków umownych (przez 15 lat od rozwiązania stosunku umownego).
 • do czasu, gdy zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych zostanie odwołana, najdłużej na 10 lat, jeżeli dane osobowe są przetwarzane na podstawie udzielenia zgody.


V. Odbiorcy danych osobowych (podwykonawcy administratora)

 1.      Odbiorcami danych osobowych są osoby
 2.      Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego (do kraju spoza UE) lub organizacji międzynarodowej.
 3.      Świadczone usługi, świadczenia usług marketingowych i wsparcia to:
 • przyczyniający się do dostawy towarów / usług / dokonywania płatności na podstawie umowy,
 • świadczący usługi prowadzenia sklepu internetowego i innych usług związanych z prowadzeniem sklepu internetowego,
 • świadczący usługi marketingowe.
 • Google Analytics - rejestruje pliki cookie i wykorzystanie sieci
 • Google Adwords - rejestruje pliki cookie i wykorzystanie sieci
 • Google Shopping - wniosek o recenzję, rejestruje e-mail, jeśli wyrażasz zgodę w procesie zamówienia
 • Ceneo.pl- rejestruje konwersję zakupu i e-mail dla usługi "opineo.pl"

 

VI. Twoje prawa

 1.      Zgodnie z warunkami GDPR masz
 2.      Ponadto masz prawo złożyć skargę do Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, jeśli uważasz, że Twoje prawo do ochrony danych osobowych zostało naruszone.
 • prawo dostępu do swych danych osobowych na mocy art. 15 GDPR,
 • prawo do poprawiania danych osobowych zgodnie z art. 16 GDPR lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z art. 18 R GDPR.
 • prawo do usuwania danych osobowych zgodnie z art. 17 GDPR.
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania na podstawie art. 21 GDPR i
 • prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 GDPR
 • prawo do wycofania zgody na przetwarzanie w formie pisemnej lub elektronicznej na adres lub adres e-mail administratora, o którym mowa w artykule III niniejszych Warunków. W każdej chwili możesz odwołać swoją zgodę na swoim koncie klienta.


VII. Warunki zabezpieczania danych osobowych

 1.      Administrator oświadcza, że podjął wszelkie odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia danych osobowych.
 2.      Administrator podjął środki techniczne w celu zabezpieczenia dysków twardych i repozytoriów danych osobistych, w szczególności bezpiecznego / szyfrowanego dostępu do sieci, szyfrowania haseł klientów w bazie danych, regularnych aktualizacji systemu, regularnych kopii zapasowych systemu.
 3.      Administrator oświadcza, że dostęp do danych osobowych mają wyłącznie upoważnione przez niego osoby.


VIII. Ustanowienia końcowe

 1.      Wysyłając zamówienie z formularza zamówienia online, potwierdzasz, że zapoznałeś/łaś się z warunkami ochrony danych osobowych i w całości je akceptujesz.
 2.      Zgadzasz się z tymi warunkami, udzielając swojej zgody za pomocą formularza online. Potwierdzając Twoją zgodę, potwierdzasz, że zapoznałeś/łaś się z warunkami ochrony danych osobowych i akceptujesz je w całości.
 3.      Administrator jest uprawniony do zmiany tych warunków. Administrator opublikuje nową wersję warunków ochrony danych osobowych na swojej stronie internetowej, a jednocześnie prześle nową wersję niniejszych warunków na adres e-mail podany administratorowi.